Wat zijn de SDG's?

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geïntroduceerd. De SDG's hebben als doel om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties in 2000. De landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben de 17 SDG’s in 2015 opgesteld op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 

Het ontstaan van de SDG’s

In het jaar 2000 spraken de Verenigde Naties voor het eerst over ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld. Acht millenniumdoelen werden opgesteld om in 2015 de wereld een betere plek te maken. De 17 SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen. Van de Millenniumdoelstellingen zijn een aantal doelstellingen gehaald, maar niet allemaal. Door middel van de 17 SDG’s is er een nieuw initiatief geïntroduceerd om de wereld duurzamer te maken.

De Sustainable Development Goals zijn dus naar aanleiding van de 8 Millenniumdoelstellingen ontstaan om de wereld in de jaren 2015 tot en met 2030 een duurzamere wereld te maken. Het zijn de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Hieronder lees je meer over de 8 Millenniumdoelstellingen.

SDG

De 8 Millenniumdoelstellingen 

De Verenigde Naties zijn in 2000 begonnen met het samenstellen van de 8 Millennium Development Goals (MDG’s). Het doel was dat alle 8 doelstellingen behaald zouden worden in 2015. Alle wereldleiders van de Verenigde Naties werden door de millenniumverklaring verplicht om armoede, honger, ziekte, analfabetisme en vervuiling van het milieu te bestrijden. Onderling zijn de Millenniumdoelstellingen allemaal afhankelijk van elkaar. De Millenniumdoelstellingen hebben invloed op de gezondheid en de gezondheid op de millenniumdoelstellingen. 

Dit zijn de 8 Millenniumdoelstellingen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties in 2000:

  1. extreme armoede en honger uitroeien;
  2. universeel basisonderwijs bereiken;
  3. om gendergelijkheid te bevorderen en vrouwen mondiger te maken;
  4. kindersterfte terugdringen;
  5. de gezondheid van moeders verbeteren;
  6. ter bestrijding van hiv / aids, malaria en andere ziekten;
  7. om ecologische duurzaamheid te waarborgen; en
  8. om een ​​wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling te ontwikkelen

De 17 SDG's zijn nu de opvolgers van de 8 Millenniumdoelstellingen en ze hebben allemaal één hoofddoel, namelijk: de wereld in 2030 een betere plek maken.

De 17 SDG's

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen worden onderverdeeld in drie dimensies van duurzame ontwikkeling; sociaal, economisch en ecologisch. Achter de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn ook nog 169 subdoelstellingen opgesteld om de doelen nog concreter te maken.

SDG

De 17 SDG's:

SDG 1: Geen armoede

SDG 2: Geen honger

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13: Klimaatactie

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

SDG 16: Vrede,justitie en publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 1: Geen armoede

SDG 1

Het eerste en praktische Duurzame Ontwikkelingsdoel, volgens de Verenigde Naties, is  het einde van de armoede in de wereld. In de SDG's betekent armoede dat iemand minder dan $ 1,90 per dag te heeft heeft. Het doel is dat niemand meer in deze armoede leeft in 2030.

Anno 2020 is de armoede onder de bevolking teruggedrongen vergeleken met voorgaande jaren. Toch is het doel nog niet bereikt en moet in 2030 de mogelijkheid dat mensen in armoede leven door werkloosheid, ziekte, handicap of ouderdom verleden
tijd zijn.

Alle landen moeten zich daarom inzetten voor betere
sociale systemen en sociale zekerheid, volgens deze SDG.
Daarnaast moeten alle landen er ook voor zorgen dat
mensen minder snel kunnen worden door crises of
landelijke problemen en dat iedereen recht heeft op
financiële en zakelijke dienstverlening.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 2: Geen honger

SDG 2

Het tweede doel is dat in 2030 niemand meer honger mag lijden. Op dit moment lijden meer dan 690 miljoen mensen nog honger. Dat is ongeveer 9 procent van de huidige wereldbevolking. In Afrika lijden de meeste mensen honger en het sterftecijfer onder volwassenen en kinderen is dan ook te hoog.

Iedereen moet het hele jaar voldoende voedsel tot zijn beschikking hebben dat veilig en voedzaam is, maar daarvoor moet nog veel gebeuren. Ook richt dit tweede doel zich op de voedselproductie. Het doel hierbij is dat de voedselproductie omhoog moet, zonder dat het ecosysteem wordt aangetast. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 3Iedereen, van jong tot oud, moet in een goede gezondheid kunnen leven om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Het kindersterfte- en moedersterftecijfer moet in 2030 flink teruggedrongen worden. Het sterftecijfer is al flink af de afgelopen jaren, maar nog steeds groter er 6 miljoen kinderen voordat zij vijf jaar zijn geworden. 

Deze sterfte komt vooral voor in de ontwikkelingslanden. Het is de bedoeling dat de moedersterfte wordt teruggedrongen in 2030 naar minder dan 70 sterfgevallen per 100.000 geboortes en
de kindersterfte moet minder dan 25 sterfgevallen per
1000 kinderen worden. 

Uiteindelijk moet een goede gezondheid en welzijn
voor iedereen op de wereld de realiteit zijn. Ook moet
er een einde komen aan epidemieën door onderzoek te
doen naar vaccins en medicijnen. Het is verder een doel
dat er aandacht wordt geschonken aan het tegengaan
van drugs- en alcoholverslaving en het aantal verkeersdoden
moet in 2030 gehalveerd zijn. Daarnaast is de
gezondheidszorg een belangrijk punt. Seksuele en
reproductieve gezondheidszorg moet bijvoorbeeld voor
iedereen toegankelijk zijn in 2030.  

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 4In 2030 moet iedereen gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren moet bevorderd worden. Iedereen in de wereld moet de basisschool en middelbare school kunnen afmaken en toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. 

Ook moet overal onderwijs van kwaliteit gegeven kunnen worden en moet iedereen betaalbaar technisch, beroeps en hoger onderwijs kunnen volgen. Het onderwijs moet verbeterd worden, zodat scholieren en studenten zich bewust worden over
duurzame ontwikkeling, mensenrechten, duurzame
levensstijlen en gelijkheid. Er moet hiervoor meer
gedaan worden om leraren in ontwikkelingslanden
een betere opleiding te geven. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 5Vrouwen krijgen vaak te maken met discriminatie en geweld. De gelijkheid tussen man en vrouw moet bewerkstelligd worden. Dat is de basis van een vreedzame, welvarende en duurzame wereld, volgens de Verenigde Naties. 

In 2030 moeten alle mannen en vrouwen evenveel kansen en rechten hebben binnen de politiek, de economie en het verdere openbare leven. Iedereen heeft recht op gelijke gezondheidszorg, onderwijs en werk en er moet een einde komen aan het geweld tegen vrouwen. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 6Iedereen op de wereld moet verzekerd zijn van toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Iedereen moet schoon drinkwater kunnen drinken en gebruik kunnen maken van goede en schone sanitaire voorzieningen. Deze SDG heeft ook een positieve invloed op andere duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals goede gezondheid en welzijn en voedselveiligheid. 

Op de wereld is voldoende drinkwater voor iedereen, maar door slechte infrastructuur en omstandigheden zijn er te veel mensen die sterven aan het drinken van
vervuild drinkwater. Ook kan daardoor lang niet
iedereen op de wereld gebruik maken van goede en
sanitaire voorzieningen. 

Het doel is dat alle landen een goed werkend en schoon
waterbeheersysteem hebben in 2030, zodat iedereen
gebruik kan maken van schoon drinkwater en goede
sanitaire voorzieningen. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

SDG 7Iedereen heeft energie nodig om te leven, wonen en werken. De ontwikkeling van de maatschappij gaat niet verder zonder energie en daarom is het belangrijk dat iedereen toegang krijgt tot betaalbare en duurzame energie in 2030.

Veel mensen op de wereld hebben nog geen toegang tot energie en daar moet verandering in komen, zodat elk land zich verder kan ontwikkelen. Ook moet er minder gebruik worden gemaakt van brandstoffen die niet oneindig zijn en klimaatverandering veroorzaken, zoals aardolie, aardgas en steenkool.

Niet-duurzame energie heeft het grootste aandeel in
de uitstoot van broeikasgassen. In plaats van die
niet-duurzame energie moet er in 2030 betaalbare en
betrouwbare duurzame energie toegankelijk zijn.
Deze energie moet worden opgewekt met natuurlijke
energiebronnen als water, wind en zon. 

Er moet gewerkt worden aan de technologie van deze
natuurlijke energiebronnen en er moet meer onderzoek
naar gedaan worden. Ook moet er worden gewerkt aan
een betere infrastructuur en technologische ontwikkeling
in alle landen.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 8Het achtste doel richt zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Iedereen die kan werken, moet moet in 2030 kunnen werken onder goede werkomstandigheden. Zo moet economische groei gestimuleerd worden zonder het milieu aan te tasten. 

Op dit moment is de werkloosheid in de wereld nog te hoog en daarom moeten landen in extra banen kunnen voorzien. Landen moeten binnen hun beleid meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Ook moeten financiële diensten
voor iedereen toegankelijk worden. Daarnaast moet er
een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid in 2025. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9In 2030 moet infrastructuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Zo is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog. Het is genoodzaakt om dit te verbeteren om zo ook de andere SDG’s te bereiken.  

Om deze SDG te bereiken moet de technologie en innovatie verbeterd worden. Zonder deze verbeteringen van de technologie en innovatie is industrialisatie niet mogelijk en zal daarom ook geen ontwikkeling kunnen plaatsvinden. Daarnaast moet elk land toegang hebben tot het internet en moet er
meer onderzoek gedaan worden naar de technologie
van de industriële sector.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10Het tiende doel is de ongelijkheid tussen en in landen verminderen. De inkomensongelijkheid is de laatste jaren flink toegenomen. Landen moeten meer aandacht schenken aan de inkomensgroei van arme mensen. 

Het inkomen van de 40 procent armste mensen van de nationale populatie moet sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde in 2030. Iedereen moet betrokken worden bij de economische groei om armoede te bestrijden. Maar het mag niet ten koste gaan van het milieu en sociale aspecten. 

Ook moet er een einde komen aan discriminatie,
iedereen moet namelijk gelijke kansen en rechten
hebben in de wereld. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11Steden en menselijke nederzettingen moeten in 2030 inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. Er wonen veel mensen van de wereldbevolking in steden en daarom is duurzame groei een grote uitdaging. Toch heeft het ook een voordeel dat zo veel mensen in de steden wonen. 

Doordat er veel mensen in de stad wonen is het eenvoudiger om bronnen efficiënter in te zetten. Ook is het makkelijker om technologische innovaties breder door te voeren en minder grondstoffen of energie te gebruiken. Steden moeten met behulp van
innovatie en vooruitgang aan iedereen kansen en
toegang tot basisvoorzieningen bieden.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12Er moeten duurzame consumptie- en productiepatronen verzekerd worden. Nu worden de natuurlijke hulpbronnen nog niet efficiënt genoeg gebruikt en daar moet verandering in komen als je kijkt naar de groeiende wereldbevolking. Er moet meer geproduceerd worden met minder vervuilende energiebronnen. 

Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet daarom verminderd worden en er moet minder verspilling en vervuiling van drinkwater komen. Ook moet de voedselverspilling in 2030 gehalveerd worden.

De verdeling van voedsel moet beter worden. Er zijn
namelijk veel mensen die honger lijden, terwijl op
andere plekken in de wereld te veel eten is, waardoor
er te veel voedselverspilling ontstaat. 

Een ander doel van deze SDG is dat de productie schoner
wordt. Afval in de lucht, het water en de bodem moet
verminderd worden. Iedereen moet zich bewust worden
van hoe je een groene levensstijl hanteert en iedereen
moet meehelpen bij de oplossingen die de gehele
productie schoner maken dan dat het nu is.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 13: Klimaatactie

SDG 13Klimaatverandering en haar impact moet bestreden worden. De opwarming van de aarde heeft hedendaags al een invloed op het dagelijks leven en dat zal alleen maar toenemen in de toekomst.
Er komen steeds vaker overstromingen, extreme stormen en droogte voor en dat heeft te maken met de klimaatverandering. 

De broeikasgassen die uitgestoten worden, zorgen dat deze klimaatverandering plaatsvindt en de mensen in armere landen hebben hier als eerste last van. Broeikasgassen moeten daarom verminderd worden en
fossiele energiebronnen moeten vervangen worden
door duurzame energie.

De landen van de Verenigde Naties hebben een
klimaatakkoord bereikt met als doel de opwarming van
de aarde onder de twee graden te houden. Ook moeten
vooral ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen
tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 14: Leven in het water

SDG 14De oceanen en de zeeën moeten worden behouden en er moet op een duurzame manier gebruik van worden gemaak. Bijna alle primaire levensbehoeften zijn namelijk afhankelijk van de zee. 

Oceanen en zeeën waren in het verleden en ook nu nog altijd belangrijk voor onze lucht die we inademen, ons drinkwater, veel van ons eten, ons klimaat, onze handel en ons transport. Zonder deze essentiële hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 15: Leven op het land

SDG 15In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan en de ontbossing stoppen. Het doel is dat in 2020 ontbossing gestopt is en dat in plaats daarvan bebossing wereldwijd toeneemt. 

Bossen zijn belangrijk voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak. Ook zijn ze belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering, de bescherming van biodiversiteit en is het een leefgebied voor inheemse bevolkingen. Jaarlijks verliezen we 13 miljoen hectare bos en dit moet teruggedrongen worden. Ook moeten zoetwater- en
aardse ecosystemen beschermd worden.

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 16In de millenniumdoelen was er weinig aandacht voor vrede, justitie en sterke publieke diensten. In de SDG’s is het wel een doel geworden. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er namelijk bijna geen ontwikkeling mogelijk. 

Geweld en corruptie moeten worden teruggedrongen. Het geweld en de corruptie kost ontwikkelingslanden veel geld, terwijl dat beter gebruikt kan worden om armoede tegen te gaan. 

In 2030 moet het geweld en de corruptie in de wereld
flink verminderd zijn en er moet een einde komen aan
het geweld tegen kinderen, zoals slavenhandel en uitbuiting. 

Door dit te verminderen, kunnen andere duurzame
ontwikkelingen makkelijker doorgezet worden.
Daarnaast moeten nationaal en internationaal de
rechtssystemen verbeterd worden. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17Voor de hele wereld zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen gezamenlijke doelstellingen die door partnerschap van regeringen, bedrijven, burgers en organisaties behaald moeten worden. Er zullen nieuwe mondiale partnerschappen nodig zijn. 

Kennisoverdracht, handel, data, technologie, financiële stromen en beleidscoherentie moeten worden gedeeld met elkaar. Er moet samengewerkt worden op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau om alle duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 te behalen. 

Ook moeten er meer directe buitenlandse investeringen
worden gedaan op lange termijn.
Denk hierbij aan
ontwikkelingslanden, duurzame energie, infrastructuur,
vervoer en technologieën.
Nationale toezichtmechanismen
moeten worden verbeterd en de regelgeving worden
aangepast om zo ontwikkeling als resultaat te zien. 

Zie hier de subdoelstellingen van deze SDG

Wil jij jouw impact aan de SDG's eenvoudig communiceren naar de buitenwereld? Meld je gratis aan bij SDG Impact.

Wil je liever nog wat meer informatie over SDG Impact? Neem dan eens kijkje op onze over ons pagina.

Inloggen

SDG Impact is een initiatief van: